Rekrutacja

Warunki rekrutacji

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych według kolejności zgłoszeń.

Po wyczerpaniu limitu miejsc informacja automatycznie zostanie umieszczona na stronie internetowej studiów a rekrutacja zostanie zamknięta.

Do złożenia dokumentów jest uprawniona osoba legitymująca się wyższym wykształceniem ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata (w zakresie dowolnej dyscypliny).

Termin rozpoczęcia studiów – przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie („mapa i plan kampusu”)

Szczegółowe warunki rekrutacji na Studia Podyplomowe „Transport i Spedycja” na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie

Rekrutacja kandydatów na Podyplomowe Studia: Transport i Spedycja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń oraz założenia kompletnych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  • podanie (ankieta osobowa)  – pobierz,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub oryginalny dyplom. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikacje dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego,
  • dowód wpłaty czesnego.

Numer konta odbiorcy:

SGGW w Warszawie

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166,

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Numer konta: 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060
z dopiskiem

„kod studiów 507-10-080100-S00188-99, SPTRANSPORT, IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, Całość lub Rata (I lub II)”.

Termin naboru – do 06.11. bieżącego roku,

maksymalna liczba miejsc – 70,

minimalna liczba osób do uruchomienia edycji – 20.

Informację o zakwalifikowaniu na studia kandydaci otrzymają po zamknięciu listy przyjętych. do 15.10 bieżącego roku. Studia rozpoczynają się po zamknięciu rekrutacji.

Miejsce składania dokumentów:

  • osobiście, pok. 3, bud. 7, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa, Kampus SGGW,
  • listem poleconym na adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ekonomiczny, Studia Podyplomowe Transport i Spedycja, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, pok. 3, bud. 7.

Podczas składania dokumentów sekretariat Wydziału potwierdza za zgodność z oryginałem wyżej wymienione dokumenty.

Po zakończeniu rekrutacji kandydat na studia podpisuje przygotowaną przez sekretariat studiów umowę o świadczenie usług edukacyjnych:

Wzór umowy

Kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonych kompletnych w/w dokumentów. Po spełnieniu warunków rekrutacji kandydat otrzymuje na inauguracji studiów decyzje o przyjęciu podpisaną przez kierownika studiów podyplomowych.

Regulamin

Regulamin Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Informacje dla osób zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT

(Podstawa prawna – Uchwała nr 20 – 2013/2014 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 r oraz art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm. oraz § 60 pkt 17 Statutu SGGW w Warszawie)

  • Faktury za opłaty związane z usługami edukacyjnymi będą wystawiane wyłącznie na pisemny wniosek Słuchacza złożony za pośrednictwem Sekretariatu Studiów Podyplomowych do Kwestury SGGW. (Wypełniony punkt 13 Kwestionariusza Osobowego – dotyczy opłaty czesnego).
  • Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Sekretariatu Studiów Podyplomowych informację z prośbą o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona przez Kwesturę SGGW faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.
  • Faktury będą wystawiane po dokonaniu wpłaty.
  • Uczelnia wystawia fakturę VAT na żądanie Nabywcy będącego osoba fizyczną zgodnie z 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), czyli w przypadku zgłoszenia żądania przez Nabywcę nie później niż w terminie 3 miesięcy – licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty. Uczelnia nie wystawi faktury, jeżeli żądanie zostanie zgłoszone po tym terminie
  • W przypadku, gdy Nabywcą jest firma Uczelnia wystawia VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, czyli do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym Uczelnia otrzymała wpłatę za studia podyplomowe. W wystawionej fakturze nabywcą będzie student zaś płatnikiem zakład pracy lub instytucja dokonująca wpłaty.

Sekretariat studiów zainteresowane osoby przyjmuje:
w soboty od godziny 830– 930.
 (podczas zjazdów) W obecnej edycji dyżur będzie w formie zdalnej.

SGGW w Warszawie

Wydział Ekonomiczny
Budynek nr 3, pokój 108
ul. Nowoursynowska 166,  („mapa i plan kampusu”)

Szczegółowe informacje udzielane są również telefonicznie pod numerem:
tel.: +48 (22) 59 34 259
oraz pod adresem e-mail:
sptransport@sggw.pl