Słuchacz studiów podyplomowych jest zobowiązany załączyć w internetowym systemie rekrutacyjnym potwierdzenie dokonanej opłaty, które jest dowodem prawidłowego rozliczenia. Potwierdzenie opłaty jest jednym z warunków przyjęcia na studia.

Czesne za Studia Podyplomowe wynosi:

  • 4200 zł (dwie raty po 2100 zł).
  • W przypadku opłaty jednorazowej czesnego przysługuje zniżka 200 zł czyli opłata wynosi 4000 zł.

Terminy płatności:

  • całość odpłatności lub I rata na początku I semestru, nie później niż 23.11.2022,
  • II rata nie później niż 15.01.2023 r.

Numer konta:

SGGW w Warszawie

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166,

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Numer konta: 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060
z dopiskiem

„kod studiów 507-10-080100-U00077-99 SPTRANSPORT, IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, Całość lub Rata (I lub II)”.

Informacje dla osób zainteresowanych otrzymaniem faktury VAT

(Podstawa prawna – Uchwała nr 20 – 2013/2014 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 r oraz art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm. oraz § 60 pkt 17 Statutu SGGW w Warszawie)

  • Faktury za opłaty związane z usługami edukacyjnymi będą wystawiane wyłącznie na pisemny wniosek Słuchacza złożony za pośrednictwem Sekretariatu Studiów Podyplomowych do Kwestury SGGW. (Wypełniony punkt 13 Kwestionariusza Osobowego – dotyczy opłaty czesnego).
  • Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Sekretariatu Studiów Podyplomowych informację z prośbą o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona przez Kwesturę SGGW faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.
  • Faktury będą wystawiane po dokonaniu wpłaty.
  • Uczelnia wystawia fakturę VAT na żądanie Nabywcy będącego osoba fizyczną zgodnie z 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), czyli w przypadku zgłoszenia żądania przez Nabywcę nie później niż w terminie 3 miesięcy – licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty. Uczelnia nie wystawi faktury, jeżeli żądanie zostanie zgłoszone po tym terminie.
  • W przypadku, gdy Nabywcą jest firma Uczelnia wystawia VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, czyli do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym Uczelnia otrzymała wpłatę za studia podyplomowe. W wystawionej fakturze nabywcą będzie student zaś płatnikiem zakład pracy lub instytucja dokonująca wpłaty.