Cele utworzenia studiów

Poszerzenie wiedzy oraz zdobycie specjalistycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transportu i spedycji, w odniesieniu do krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy.

Adresaci studiów

Absolwenci wyższych studiów magisterskich lub inżynierskich lub licencjackich w zakresie dowolnej dyscypliny. Szczególnie adresatami studiów są:

  • osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy,
  • kadra zarządzająca oraz pracownicy firm transportowych, zamierzających uzyskać uprawnienia do zarządzania transportem – „Certyfikat Kompetencji Zawodowych”,
  • pracownicy komórek logistycznych w zakresie transportu, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą,
  • specjaliści ds. logistyki, którzy zarządzają transportem i dystrybucją,
  • osoby, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z transportem i spedycją,
  • osoby, dla których transport i spedycja mogą się stać ciekawym wyzwaniem zawodowym,
  • osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy, samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji.

Zasady naboru

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (dyplom przynajmniej na poziomie licencjackim lub inżynierskim).

Studia będą trwały dwa semestry. Zajęcia będą rozpoczynały się w semestrze zimowym zgodnie z organizacją roku akademickiego w uczelni.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów poprzez system IRK  https://rekrutacja.sggw.edu.pl.

Więcej na temat zasad rekrutacji REKRUTACJA

Umiejętności nabyte przez absolwentów studiów podyplomowych

Słuchacze zostaną zapoznani ze współczesnymi problemami zarządzania transportem i spedycją w przedsiębiorstwie ze strony teoretycznej i praktycznej. Przedstawione zostaną powiązania między transportem i spedycją oraz kompleksowo wszystkie najważniejsze zagadnienia, które umożliwiają funkcjonowanie i konkurencyjność przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy) w branży. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi informacjami o transporcie i spedycji, przepisami prawa niezbędnymi w prowadzeniu działalności, ekonomiką transportu, organizacją rynków transportowych, towaroznawstwem i opakowalnictwem. Zdobędą również szczegółową wiedzę z zakresu organizacji transportu i spedycji oraz wypełniania dokumentacji wymaganej w takiej działalności.

Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia uzyskanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM na przewóz osób i rzeczy bez zdawania testu pisemnego i części praktycznej (na podstawie art. 38a Ustawy o transporcie drogowym z dnia 26.09.2001 r., tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.).

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące certyfikacji przewoźników znajdują się na stronie internetowej Instytutu (www.its.waw.pl), tel. 22 43 85 400. Koszt wydania certyfikatu to 300 zł.

Program studiów podyplomowych „Transport i spedycja” zawiera wszystkie zagadnienia egzaminacyjne wymagane przy części teoretycznej i praktycznej egzaminu koniecznego do uzyskaniu Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Osoby kończące studia podyplomowe po przedłożeniu programu studiów mogą ubiegać się o zwolnienie z części teoretycznej i zadaniowej. Uzyskanie dyplomu studiów podyplomowych pozwala na uzyskanie Certyfikatu bez zdawania egzaminu.

Ukończenie studiów podyplomowych „Transport i Spedycja” umożliwia również udokumentowanie kwalifikacji w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych i tym samym daje podstawę do ubiegania się o WPIS NA LISTĘ AGENTÓW CELNYCH prowadzoną przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

Świadectwo i Egzamin

Warunkiem ukończenia studiów jest:

  • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów,
  • zaliczenie egzaminów semestralnych z materiału przedstawionego w czasie trwania semestrów z wynikiem co najmniej dostatecznym,
  • terminowe uiszczenie opłaty za studia.

Po pomyślnym zdaniu egzaminów uczestnicy otrzymają świadectwo SGGW (wzór określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych) poświadczające ukończenie studiów podyplomowych.

Organizacja studiów

Studia Podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują 164 godzin zajęć.

Zajęcia będą odbywać się w soboty w godz. 8:30-16:00 i niedziele w godz. 8:30-16:00 (1-2 razy w miesiącu), w budynkach SGGW w Warszawie, przy ulicy Nowoursynowskiej. (patrz Mapa kampusu.). W roku akademickim 2022-2023 zajęcia są organizowane w całości w sposób zdalny.

W przypadku formy zdalnej zajęcia odbywają się wyłacznie za pomocą platformy internetowej przeznaczonej do prowadzenia tego typu spotkań.

Harmonogram zostanie podany uczestnikom na początku każdego semestru.

Organizator zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia studiów podyplomowych w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takiej sytuacji uczestnicy rekrutacji otrzymają zwrot wszystkich wpłaconych kwot czesnego.

Osoby spoza Warszawy za dodatkową opłatą mogą korzystać z zakwaterowania w pokojach gościnnych „Ikar” Hotelu Asystenckiego SGGW.

(patrz Hotel IKAR).

Rezerwacje i informacje:

+48 (22) 59 33 700
+48 (22) 59 33 701
+48 602823240
e-mail: ikar@sggw.pl

Pokoje mogą być:

1-osobowe – tych mamy 10 aktualna cena 160 zł/dobę

2-osobowe (apartamenty) – jest ich 46 aktualna cena 340,00 zł/doba/pokój

Słuchaczom studiów podyplomowych SGGW przysługuje w terminach zjazdów 10% zniżka.

Każdy pokój posiada dostęp do sieci Internetu, telefon. Pokoje jednoosobowe i apartamenty dodatkowo telewizor.

Na parterze naszego obiektu mieści się bar Dedal, który serwuje naszym gościom śniadania, obiady i kolacje. Korzystanie z baru nie jest obligatoryjne. Śniadania są wliczone w cenę noclegu. Szczegóły oferty są na stronie: http://ikar.sggw.pl/